Huimausklinikka

Uutta hoitoa huimaukseen Suomessa

Tietosuojaseloste

Medlen Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1. Rekisterin nimi Medlen Oy:n asiakasrekisteri
2. Rekisterinpitäjä Medlen Oy
Mariantie 21 b
02700 Kauniainen
3. Rekisterin vastuuhenkilö Leena Pietarinen
4. Tietosuojavastaava Yhtiöllä ei ole tietosuojavastaavaa (ks. Kohta 3.)
5. Rekisterin yhteyshenkilö Toimitusjohtaja

Yhteystiedot:
Leena Pietarinen
Mariantie 21 b
02700 Kauniainen
leena.pietarinen@medlen.fi
040-1691693

6. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset

Käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakkaan hoitosuhteen, asiakaspalvelun sekä niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, kehittäminen ja seuranta.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen mukaan lukien asiakassuhteiden analysointi ja asiakastyytyväisyyden kartoittaminen.

Annettujen suostumusten perusteella palveluista tiedottaminen sekä tietojen luovuttaminen markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Henkilötietoja voidaan käyttää annettujen suostumuksen perusteella tilastointiin ja tutkimustyöhön.

Terveydenhuoltopalveluiden tuottaminen ja niistä raportointi erityisesti yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Taloushallinnon järjestäminen sekä muut rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi edellytettävät tehtävät.

Potilaiden ja asiakaspalvelun yhteydenpito, kuten esimerkiksi puheluiden tallentaminen palvelutapahtuman todentamiseksi, palvelun laadun varmistamiseksi tai asiakaspalveluhenkilöstön kouluttamiseksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai henkilön suostumukseen.

7. Rekisterin tietosisältö
  • Nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, ammatti ja muut tarpeelliset yhteystiedot ja tunnistetiedot
  • Potilaan nimeämä lähiomainen/alaikäisen potilaan huoltaja tai potilaan laillinen edustaja
  • Potilaan hoitotiedot
  • Potilaan kuntoutusohjelma
  • Muita asiakkaan halutessaan antamia lisätietoja esimerkiksi elämäntapoihin tai työhön liittyen
  • Vakuutustiedot
  • Ajanvaraustiedot
  • Laskutustiedot
  • Suostumukset ja kiellot; tieto siitä, salliiko rekisteröity tietojen luovuttamisen markkinointi- ja tutkimustarkoituksiin tai suoramarkkinointiin.
  • Palautetiedot
8. Tietojen säilytysajat Terveystietojesi säilyttämisaika on Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista (298/2009) mukainen. Pääsääntöisesti säilytämme tietoja 12 vuotta kuolemasta tai ellei siitä tietoa niin 120 vuotta syntymästä.

Laskutusta koskevien tietojen säilyttämisaika on kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukaisesti pääsääntöisesti 6 vuotta.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu yksinomaan rekisteröidyn suostumukseen, tällaiset tiedot poistetaan asiakassuhteen kestäessä, kun asiakas peruuttaa suostumuksensa.

9. Henkilötietojen tietolähteet Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään, hänen nimeämältä lähiomaiselta tai potilaan lailliselta edustajalta.

Tietoja kerätään asiakassuhteen alkaessa ja kestäessä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa tietosuojalomakkeella.

10. Rekisteröidyn oikeudet Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja saada kopiot käsiteltävistä henkilötietoja. Pyyntö tarkastuksesta tehdään kirjallisena yhteyshenkilölle. Edellä mainittu oikeus on rekisteröidylle maksutonta kerran vuodessa (12 kk).

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada ilman aiheetonta viivytystä tätä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistuksi. Tietojen käyttötarkoitus huomioon ottaen, rekisteröidyllä on oikeus myös tietojen täydentämiseen. Pyynnön, joka tehdään yhteyshenkilölle, on oltava kirjallinen ja riittävän yksilöity.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tietyin edellytyksin tietojen poistamiseen, erityisesti silloin, kun henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti ja kun rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Pyyntö tehdään kirjallisena yhteyshenkilölle.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelynsä rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa tämä on pyytänyt tietojensa poistamista tai oikaisemista. Pyyntö tehdään kirjallisena yhteyshenkilölle.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietyin edellytyksin pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen. Tiedot siirretään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisessa muodossa. Pyyntö tehdään kirjallisesti yhteyshenkilölle, jonka on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä, vastauksensa pyyntöön. Rekisterinpitäjä harkitsee siirtämisen mahdollisuuden siten, että pyynnöstä kieltäytyminen on perusteltava.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotun tietosuoja-asetusta. Valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuoja(at)om.fi tai Ratapihantie 9, 6 krs., 00520 Helsinki)

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn silloin, kun rekisterinpitäjä käsittelee näitä suostumuksen perusteella. Peruuttaminen voi vaikuttaa palvelun käyttöön ja toimintoihin. Peruuttaminen tehdään kirjallisena yhteyshenkilölle.

Edellä mainittujen oikeuksien toteuttamiseksi ryhdytään vasta, kun pyynnön tekevän rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu.

11. Kuvaus rekisteröityjen henkilöryhmistä Henkilörekisteri sisältää tietoja Medlen Oy:n asiakkaista sekä heitä koskevista terveys- ja hoitotiedoista.
12. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen vastaanottajat Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilöiden terveystietoja kenellekään ulkopuoliselle.

Sopimuksen perusteella rekisterinpitäjän tietoja käsittelee lääkäri Alexander Benders (toiminimi).

Laskuttajayritys saa laskutusta varten tarvittavat henkilötiedot.

Henkilötietoja ei edellä mainitun lisäksi luovuteta Medlen Oy:n ulkopuolelle muutoin kuin markkinoinnin, viestinnän, kehittämisen tai tietotekniikan ja tietoturvan ylläpidon toteuttamiseksi. Luovuttamiselle on aina oltava lain mukainen peruste.

13. Tietojen siirto kolmansiin maihin Rekisteristä ei siirretä tietoja EU: n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
14. Yleinen kuvaus turvatoimista Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti.

Rekisterinpitäjä suojaa keräämänsä henkilötiedot siten, etteivät muut kuin rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt voi käsitellä niitä ja että tietoja käsitellään vain liittyen työtehtäviin.

Rekisteri on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Sähköisessä muodossa olevia henkilötietoja säilytetään järjestelmässä, johon kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Ei-sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa kaapissa.

Rekisterinpitäjän henkilökunta tekee vaitiolo- ja salassapitositoumukset työsopimuksen solmimisen yhteydessä.

15. Automaattinen päätöksenteko Rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja automaattisesti eikä suorita profilointia.